Åvedvej 5-7, 6240 Løgumkloster

Flot udlejningsejendom i Løgumkloster

Mikkelsens Ejendomskontor præsenterer Åvedvej 5-7, 6240 Løgumkloster i offentlig udbud for Tønder Kommune.

Beskrivelse af bygninger, arealer m.v.:

I naturskønne omgivelser ved Løgumkloster by tilbydes særdeles flot udlejningsejendom med 3 særskilte erhvervslejemål. Den samlede lejeindtægt er årligt ca. 307.000,- kr. Beliggende på 6738 m2 grundstykke tæt ved skov og by. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold.

Lejemål 1: Hvid bygning har et areal på 207 m2, indrettet med kontorfaciliteter bestående af 4 kontorer, toiletforhold, indgangsparti samt køkken. Denne bygning er opført 1750/1999 og fremstår i pæn stand med hvidpudsede facader og rødt tag.

Lejemål 2: 1. sal på den røde bygning. Udlejet til kontorfaciliteter og arealet er ca. 220 m2, indrettet med 3 kontorer, mindre køkken, toilet samt konferencerum. I stueetagen er der udlejet 20 m2 kontorlokale mens resten står tomt, her er lagerhal, badefaciliteter samt 4 kontorlokaler. Denne bygning er opført 1934/2000 og fremstår særdeles flot i røde mursten og med mørkt tag. Areal i 2 plan er 420 m2. I denne bygning er der basis for yderligere udlejning der kan hæve den samlede lejeindtægt betydeligt.

-

Udbuddet sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

-

Køber overtager det løsøre som er tilbage ved overtagelsesdagen og som ikke tilhører de på ejendommen værende lejere.
Bemærk: Der er pt. solceller oplagret i værkstedet. Disse indgår ikke i handlen og vil være fjernet på overtagelsesdagen.

-

Vedrørende bygningens arealer, offentlige vurderinger, bygningsstørrelser, tinglyste servitutter mv. henvises i øvrigt til salgsopstillingens afsnit "Fakta".

-

Beliggenhed og afgrænsning af matriklen er skitseret på vedlagte matrikelkort. På kortet er en del af parkeringspladsen markeret udenfor den handlende matrikel. Dette forhold vil blive ændret af Tønder Kommune i forbindelse med handlen således at skellet ændres og hele parkeringspladsen er beliggende inde på den handlende matriklen. Se vedlagte ændringskort / skematiske redegørelse fra Skovgaard Landinspektør - det er 613 m2 der vil blive lagt til matriklen.

-

Vedligeholdelsesudgift i denne salgsopstilling er alene anslået og kan afvige. Omkostninger til evt. lovpligtige eftersyn på vand, el, varmeinstallationer og evt. ventilationsanlæg er ikke medregnet i denne salgsopstilling. Køber gøres opmærksom på, at der vil være løbende omkostninger hertil.

-

Jf. vedlagte ejendomsdatarapport fremgår der, at der på ejendommen er en underjordisk olietank som er etableret i år 2000.

-

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Der henvises til kommuneplanramme 310.51.2, hvor området skal henligge som et naturområde med offentlig adgang. Området må ikke bebygges bortset fra enkelte og midlertidige læskure til kreaturer og andre husdyr, som skal fjernes senest et år efter endt brug.

Anvendelse af ejendommen til andet end erhvervsudlejningsejendom kræver, at køber søger byggetilladelse og landzonetilladelse.

Ansøgning om byggetilladelse og landzonetilladelse skal sendes til Tønder Kommune.

Evt. øvrige nødvendige tilladelser og godkendelser til gennemførsel af købers planer for ejendommen, kræves endvidere indhentet af køber.

Ejendommen må ikke tages i brug, før de nødvendige tilladelser er udstedt.

Hvis købers fremtidige anvendelse af ejendommen kræver udarbejdelse af ny lokalplan, afholdes udgiften hertil af køber.

Ejendommen er omfattet af fredning af Brede-ådalen, skovbyggelinie og åbeskyttelseslinie.

Ejendommen ligger i Landzone jf. vedlagte ejendomsdatarapport.

Bygningen har bevaringsværdi 3, hvilket svarer til høj bevaringværdi. Derfor skal køber være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for, hvad man må udføre af ændringer på de ydre dele af ejendommen. Det er kommunen som fastsætter disse regler.

Området er fredet. Den er også naturbeskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, habitat natur og beskyttet vandløb. Disse områder er beskyttet mod tilstandsændringer.

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet jf. vedlagte jordforureningsattest fra Region Syddanmark af 9. oktober 2019.

-

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.:

Ejendommen er en erhvervsejendom og der er ikke registreret noget boligareal. regler omkring tilstandsrapport, el eftersyn og ejerskifteforsikring kan ikke anvendes jf. bekendtgørelsens §1 stk. 1.

Køber har ingen fortrydelsesret jf. § 6 stk. 1.

-

Oplysning om pris:

Ejendommen udbydes til en mindstepris på kr. 2.700.000,-.

Bud under dette beløb kan således ikke forventes accepteret.

Sælger afholder omkostninger til udgifter til landinspektør for ændring af skel v. p-plads, udstedelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og handlens berigtigelse i øvrigt. Køber afholder omkostninger til tinglysningsafgift af skøde og egne rådgivere, pengeinstitutter mv.

-

Salgsbetingelser:

Der henvises til vedlagte bilag "Generelle salgsvilkår for salg af bygninger / ejendomme" hvor det er beskrevet hvorledes det foregår.

Tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket "BUD Åvedvej 5-7" til Tønder Kommune, Ejendomme, att.: Guri Alm, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller send det via sikker mail til teknisk@toender.dk. Tilbuddet skal være Tønder Kommune i hænde senest den 5. december 2019 kl. 12.00.

Besigtigelse af ejendommen kan ske ved henvendelse til Mikkelsens Ejendomskontor på telefon 74831280 eller mail mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk.

Salget sker i øvrigt på vilkår som fastlagt i bekendtgørelse nr. 799 af 24 juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

-

Tilbudsblanket er vedlagt som bilag.

-

Udover vilkårene i denne salgsopstilling er Tønder Kommunes generelle salgsvilkår for salg af bygninger / ejendomme også en del af udbudsmaterialet.

-

Udbudsmateriale udover denne salgsopstilling:

Bilag:

Tingbogsattest af 9.10.2019
BBR-meddelelse af 8.10.2019
Kort over vejforsyning af 8.10.2019
Måleblad af 27.8.2019
Ejendomsskattebillet 2019
Ejendomsvurdering 2018
Ejendomsdatarapport af 8.10.2019
Jordforureningsattest af 9.10.2019
Afgørelse fra naturklagenævnet af 28.8.1996
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 med tilhørende vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. "Generelle salgsvilkår for salg af bygninger / ejendomme"
Lejekontrakt med Lassen Ventilation ApS
Lejekontrakt med Kalb Aps
Lejekontrakt med AsylSyd
Kommuneplanramme 310.51.2.
Ændringskort ved skel (p-plads)
Energimærke af 28. november 2013
Skematisk redegørelse og måleblad fra Skovgaard Landinspektør af 22.11.2019
Tinglyste servitutter
Tilbudsblanket

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsopstilling

Giv et bud

NYE BOLIGER